Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się Zaloguj się

Regulamin portalu i gry Fans Game

Regulamin portalu www.magazynpilkarski.pl i związanej z nim gry internetowej FANS GAME


§1
Preambuła

Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków użytkowników portalu internetowego www.magazynpilkarski.pl i gry z nim związanej.

Gra internetowa dla kibiców na stronie www.magazynpilkarski.pl to tzw. MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Gracz pełni rolę kibica wybranej drużyny piłki nożnej i podejmuje działania mające na celu uzyskanie punktów reputacji, które dają jemu i jego drużynie punkty w rankingach prowadzonych przez www.magazynpilkarski.pl. Zadaniem powyższych działań jest wyłonienie najlepszych zespołów i kibiców piłkarskich. Poniższy regulamin został stworzony, by każdy użytkownik mógł uczestniczyć w życiu portalu w sposób komfortowy i w pełni bezpieczny.

Aby rozpocząć grę należy:
 • założyć konto,
 • podać niezbędne informacje w trakcie rejestracji,
 • zaakceptować regulamin.
Po zakończeniu procesu rejestracji niniejszy regulamin staje się umową między www.magazynpilkarski.pl a użytkownikiem.


§2
Założenia

Niniejszy regulamin jest publikowany i udostępniany bezpłatnie na stronie www.magazynpilkarski.pl. Głównym założeniem portalu jest stworzenie interaktywnego forum tematycznego umożliwiającego komunikację między dziennikarzami, użytkownikami i klubami piłkarskimi oraz wyłonienie najlepszych kibiców i najlepszych kibicowskich drużyn w kraju.


§3
Najważniejsze definicje

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie i załącznikach oznaczają:
 • www.magazynpilkarski.pl, portal – portal internetowy stanowiący połączenie dziennikarstwa obywatelskiego z grą dla kibiców w przeglądarce internetowej.
 • regulamin – regulamin portalu internetowego www.magazynpilkarski.pl w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami
 • gracz, użytkownik, kibic – osoba fizyczna, która zarejestrowała konto użytkownika na stronie internetowej www.magazynpilkarski.pl
 • punkty – punkty, nabywane w grze za pomocą działań własnych użytkownika określonych w załączniku „Jak zdobywać punkty w FANS GAME?”
 • monety – wartości uzyskane dzięki płatnościom Premium SMS oraz przelewów bankowych lub pochodzące z wymiany punktów, wykorzystywane do nabywania wartości premium w grze tj. szaliki, race, sektorówki określone w załączniku „Jak zdobywać punkty w FANS GAME?”
 • administratorzy – osoby zarządzające portalem, rozwiązujące sprawy zgłaszane przez użytkowników, pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy www.magazynpilkarski.pl postępowali zgodnie z regulaminem.
 • rankingi – zestawienia przygotowane przez system informatyczny portalu www.magazynpilkarski.pl, które przedstawiają ilość głosów, użytkowników, punktów posiadanych przez użytkowników, którzy wyrażają zgodę na uczestnictwo w rankingach
 • informacje handlowe - wiadomości przeznaczone do promocji usług, towarów, wizerunku lub osób w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.
 • usługi – sprzedaż, wymiana, kupno i obdarowywanie, wysyłka dóbr materialnych i niematerialnych oferowanych za pośrednictwem portalu www.magazynpilkarski.pl;
Szczegółowe zasady dotyczące gry i zdobywania punktów oraz wymiany monet reguluje załącznik „Jak zdobywać punkty w FANS GAME?”

§4
Właściciel

Właścicielem i usługodawcą portalu jest Agencja Reklamowa Remedia z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dolina 35. Polska, która jednocześnie oświadcza, iż jako właścicielowi Remedia przysługują wszelkie prawa własności i prawa autorskie dotyczące portalu, jego struktury, baz danych i sposobu działania, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami. Prawa te stanowią przedmiot szczególnej ochrony prawnej.


§5
Netykieta

Za treści umieszczane na www.magazynpilkarski.pl odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik. W przypadku naruszeń regulaminu lub stosownych wniosków ze strony policji lub organów ścigania właściciel portalu ma prawo przekazania im numeru IP i danych użytkownika bez jego zgody.

Niedopuszczalne jest:
 • podszywanie się pod inną osobę oraz przekazywania fałszywych informacji,
 • zakładanie kont w celu oszukania lub obrażenia Użytkowników albo uzyskiwania dodatkowych korzyści.
 • wszelkie przejawy agresji, przemocy, zastraszania, szantażowania wobec innych użytkowników portalu
 • umieszczania materiałów: pornograficznych, propagujących zażywanie narkotyków, łamiących prawo autorskie, propagujących faszyzm, nawołujących do przemocy i nienawiści, plików zainfekowanych wirusami lub trojanami, plików tekstowych zawierających linki do stron łamiących polskie prawo, a także innych niezgodnych z polskim prawem lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
Użytkownik ma prawo informowania o przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu. Nadużywanie zgłaszania naruszeń również będzie karane jeśli będą one bezpodstawne.
W przypadku jeśli wykryte zostanie naruszenie niniejszego regulamin administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto, a wszelkie materiały związane z w/w naruszeniem przekazać właściwym organom ścigania.

Kategorycznie zabrania się:
 • kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w portalu internetowym www.magazynpilkarski.pl bez zgody administratorów portalu,
 • wykorzystywania portalu bez zgody właściciela do celów komercyjnych tj. rozsyłania ofert reklamowych. (nie dotyczy to inicjatyw społecznych), spamowania (rozsyłanie niechcianych wiadomości elektronicznych), tworzenia i rozsyłania linków do stron www w celu uzyskania korzyści materialnej.
W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, właścicielowi portalu www.magazynpilkarski.pl przysługuje prawo do odszkodowania za utracone korzyści.


§6
Prawa autorskie

Użytkownik oświadcza, iż przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały, w tym zdjęcia i filmy, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania portalu www.magazynpilkarski.pl. Jednocześnie użytkownik zapewnia, iż otrzymał zgodę osób trzecich wskazanych w umieszczonych materiałach na ich publikację w portalu oraz wykorzystanie przez portal zgodnie z niniejszym regulaminem.

Administratorzy mają prawo weryfikacji powyższych oświadczeń i w przypadku jakiegokolwiek naruszenia prawa lub regulaminu wyciągania konsekwencji wobec użytkowników. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko portalowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez użytkownika lub inne jego działanie, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie lub dokonał inne czynności na szkodę osób trzecich.


§7
Dostęp do konta i rejestracja

Dostęp do konta Użytkownika jest chroniony za pomocą hasła. Portal www.magazynpilkarski.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwej ochrony hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim. Aby założyć konto w portalu www.magazynpilkarski.pl niezbędne jest przejście procesu rejestracji, który polega na:
 • wejściu na stronę www.magazynpilkarski.pl i kliknięciu linku Rejestracja
 • wypisaniu formularza zawierającego dane osobowe i dane niezbędne do uczestnictwa w grze,
 • po wypisaniu formularza na podany przez użytkownika adres e-mail przyjdzie mail z linkiem aktywacyjnym do założonego konta, który należy kliknąć
 • po w/w kliknięciu użytkownik ma prawo edycji własnych danych i danych niezbędnych do uczestnictwa w grze,  w tym wybranie ulubionej drużyny (*Zmiana ulubionej drużyny jest możliwa raz na 30 dni). Od tego momentu zbiera punkty w grze www.magazynpilkarski.pl zgodnie z załącznikiem „Jak zdobywać punkty w FANS GAME?”


§8
Dane Użytkownika

Dane osobowe, podawane przez użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez portal www.magazynpilkarski.pl, który nie udostępnia ich osobom trzecim. Użytkownik w chwili rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez portal dla celów gry i celów marketingowych. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z funkcjonalności konta personalnego. 

Portal może uzależnić korzystanie z portalu przez użytkownika od potwierdzenia przez niego danych osobowych dokumentami tożsamości (dowód osobisty, paszport) poprzez przesłanie kserokopii tychże dokumentów na adres portalu. Brak przesłania kserokopii dokumentu tożsamości upoważnia portal do odmowy zawarcia lub rezygnacji z umowy. W trakcie działalności portalu użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i ma obowiązek je aktualizować w przypadku każdej zmiany. Domniema się, że dane osobowe podawane przez użytkownika podczas rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w portalu.


§9
Prawa i obowiązki

Każdy użytkownik ma obowiązek chronić własną tożsamość i dane dostępowe do konta. Skutki wszelkich uchybień w tym zakresie obciążają użytkownika. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez portal www.magazynpilkarski.pl jego danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz informacji zgromadzonych na jego koncie do celów statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych, także środkami komunikacji elektronicznej tj. mailingi czy newslettery. 

Portal www.magazynpilkarski.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści łamiących niniejszy regulamin oraz wysyłania użytkownikom informacji handlowych poprzez kanały komunikacyjne portalu. Dodatkowo portal ma prawo do wykorzystania podanego przez użytkownika adresu e-mail w celach handlowych i marketingowych.


§10
Informacje dodatkowe

Portal może przewidywać konkursy, losowania i nagrody związane z uczestnictwem i aktywnością na portalu. W takim przypadku może ogłosić stosowny regulamin specjalny, który stanie się załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje dokonywane przez użytkowników portalu poza przeznaczonymi do tego celu funkcjonalnościami. W szczególności dotyczy to sprzedaży kont użytkowników. Portal www.magazynpilkarski.pl przestrzega przed zawieraniem tego typu transakcji i jednocześnie ostrzega, że każda z nich jest złamaniem regulaminu.

Zabrania się również korzystania z programów imitujących zachowanie użytkownika w sposób automatyczny, tzw. botów. W przypadku zmiany wartości konta użytkownika administrator ma prawo m.in. do usunięcia konta.


§11
System kar

Złamanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować nałożenie kary przez administratora tj.:
 • ostrzeżenie;
 • blokada konta;
 • usunięcie konta.

§12
Reklamacje

Każdy użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji związanych z usługami lub funkcjonalnościami portalu www.magazynpilkarski.pl. Oprócz imienia i nazwiska reklamacja powinna zawierać jego dane kontaktowe oraz opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez administratorów w możliwie najszybszym terminie.


§13
Zmiany w regulaminie

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem portalu poprzez informację na stronie startowej portalu www.magazynpilkarski.pl. Po wprowadzeniu zmian w regulaminie, użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.


§14
Postanowienia końcowe

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z portalu i usunąć swoje konto. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie spory między użytkownikiem, a portalem są rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby portalu. 

Futbol polski

Redakcja Magazynu Piłkarskiego